Privacy Policy

 

Symbid B.V. ('Symbid') neemt uw privacy serieus. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Symbid zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze Privacy Policy regelt de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens door Symbid.

 

Informatieverzameling en verwerking

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Symbid als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens. Dit is het geval wanneer u zich registreert als Gebruiker, Ondernemer of Investeerder, u een overeenkomst met Symbid aangaat, u zich abonneert op een nieuwsbrief van Symbid, of u gebruik maakt van de website www.symbid.com of www.symbid.nl (de ‘Site’).

 

Symbid verwerkt deze informatie om uw verzoek om te worden aangemerkt als Gebruiker, Ondernemer of Investeerder te kunnen inwilligen, om de contractueel overeengekomen services te leveren, om u op de hoogte te kunnen houden over ontwikkelingen en nieuwe diensten via een nieuwsbrief, het gebruik van de Site te verbeteren en om haar wettelijke verplichtingen na te komen. Ten behoeve van genoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt Symbid de volgende gegevens: n.a.w.-gegevens, telefoon-, bankgegevens en werkgever. Deze persoonsgegevens worden vervolgens opgenomen in een beveiligd bestand van Symbid.

 

Symbid verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze Privacy Policy omschreven doeleinden en stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

 

Nadat u zich hebt geregistreerd als Gebruiker, Ondernemer of Investeerder kunnen wij u door het toesturen van een e-mailbericht op de hoogte stellen van informatie over gerelateerde producten en/of diensten. Bij alle e-mailberichten die u van ons in het kader van direct marketingactiviteiten ontvangt wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven dat u dergelijke e-mailberichten niet meer wenst te ontvangen.

 

Informatiedeling en openbaarmaking

Symbid zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen dan met uw voorafgaande ondubbelzinnige toestemming; of wanneer dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen; of wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Symbid. Zo kunnen de contactgegevens en bankgegevens van Investeerders worden doorgegeven aan een Ondernemer die een investering wenst aan te trekken.

 

Symbid deelt uw persoonsgegevens echter wel binnen de groep (bijvoorbeeld met zusterbedrijf Seedblink Crowd, in het kader van de Seedblink – Symbid M&A transactie), op basis van het gerechtvaardigd belang van Symbid.

 

U kunt via een persoonlijk account dat gehost wordt door een derde partij (zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook of Google-account) toegang verkrijgen tot het Symbid Dashboard. Indien u kiest om toegang te verkrijgen tot het Symbid Dashboard via een persoonlijk account geeft u toestemming aan Symbid om toegang te verschaffen tot het Symbid Dashboard middels Open autorisatie (oAuth). Symbid deelt geen password of accountnaam met enige derde.

 

Symbid verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Websitegebruik en Cookiebeleid

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op je computer. Buiten technisch noodzakelijke cookies, gebruikt Symbid slechts cookies die haar in staat stellen om informatie te verzamelen over het gebruik van de Site en dit te verbeteren (zoals het onthouden van uw instellingen).

 

Symbid maakt tevens gebruik van cookies van Google Analytics, Facebook en Twitter. Deze cookies worden gebruikt om (al dan niet anoniem) na te gaan hoe de Site wordt gebruikt en om te controleren of u bent ingelogd bij uw persoonlijke account op de sociale netwerksites. Cookies van de betreffende sociale netwerksites worden uitsluitend gebruikt met uw voorafgaande toestemming.

 

Wij wijzen u hierop bij het eerste gebruik van de Site. Door gebruik te maken van de Site gaat u akkoord met voornoemd gebruik van cookies. Ten overvloede wijzen wij u erop dat elke bezoeker zijn browser van zijn computer zo kan instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd, hoewel dat de functionaliteit en het gebruiksgemak van de Site kan beperken.

 

Privacybeleid van derden

Op de Site van Symbid zijn links opgenomen naar andere websites die geen onderdeel uitmaken van Symbid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen en rechten

Symbid zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om haar contractuele verplichtingen tegenover u na te komen en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 

Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk vernietigd of zodanig aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

 

Als Gebruiker, Ondernemer of Investeerder heeft u de volgende rechten:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om aan Symbid te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Recht op inzage: u heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Recht op correctie: mochten uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u een verzoek indienen bij Symbid om dit te corrigeren.
  • Recht op beperking van de gegevensverwerking: u heeft in bepaalde gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te laten leggen.
  • Recht op overdracht van uw persoonsgegevens: u heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan Symbid heeft verstrekt.
  • Recht van verzet: u heeft het recht aan Symbid te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
  • Recht om vergeten te worden: in gevallen waar u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover Symbid EU nog aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.
  • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Symbid zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

 

Geeft u de Symbid toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd intrekken.

 

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek bij Symbid indienen. Geeft u daarin duidelijk aan waar uw verzoek betrekking op heeft. Dit verzoek kan per e-mail ingediend worden: privacy@symbid.com.

 

Symbid streeft er naar om binnen vier weken, vanaf de ontvangst van het verzoek, te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Symbid u laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Symbid, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de hand van een verzoek kan Symbid aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

 

Wijzigen Privacy Policy

Symbid behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Check daarom regelmatig de Privacy Policy, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Indien Symbid een substantiële wijziging aanbrengt in de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal Symbid u, indien mogelijk, u gericht per email waarschuwen, alsmede door een prominente aankondiging op de Site.

 

Beveiliging

Symbid beveiligt uw persoonsgegevens met veiligheidsmaatregelen die aan moderne relevante standaarden voldoen, waaronder fysieke, organisatorische en technische maatregelen die bedoeld zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, verveelvoudiging, gebruik of wijziging.

 

Vragen inzake het Privacy Policy

Symbid is gecommitteerd om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via privacy@symbid.com.