Risico's

Via het Symbid platform zijn voor investeerders twee financieringsvormen beschikbaar. Een investeerder kan geld verstrekken door middel van een converteerbare obligatie of door een investering in eigen vermogen. Hieronder kun je informatie vinden per financieringsvorm over de risico's die aan deze financieringsvormen verbonden zijn en tevens de betalingsachterstanden en faillisementen per financieringsvorm.

 

Risicoclassificaties van proposities op het Symbid platform

 

Symbid hanteert momenteel de volgende onderstaande risicoclassificaties.

   

Starters (zeer hoog risico)

Wij definiëren starters als rechtspersonen (Besloten Vennootschappen, Naamloze Vennootschappen en Coöperaties), die maximaal 3 jaar geleden een onderneming zijn begonnen. Starters hebben statistisch gezien een grote kans om de eerste 3 jaar van het bestaand niet te overleven, vandaar dat starters altijd als een zeer hoog risico worden geclassificeerd. Op het Symbid platform worden de starterproposities daarom passend met risicodragend kapitaal gefinancierd. Door het doorlopen van de verschillende stappen in het due diligence proces en de transactievoorbereiding worden risico’s zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt. Bij starters zal er gedurende dit proces gekeken worden naar de volgende zaken:

 

- de kwaliteit van ondernemer / onderneming;

- liquiditeitspositie ontwikkeling;

- solvabiliteit / aansprakelijk vermogen;

- rentabiliteit / betalingscapaciteit;

- perspectief van de branche.

 

Groeiers (hoog risico)

Naast starters zijn er ook groeiende MKB bedrijven (langer dan 3 jaar geleden opgericht) die op zoek zijn naar eigen vermogen of risicodragend kapitaal om de balanspositie te versterken of bijvoorbeeld nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Voor deze categorie is een emissie van aandelen via een gereguleerde markt vaak te kostbaar. Symbid wil voor deze groep bedrijven die een belangrijke rol spelen in het herstel van de Nederlandse werkgelegenheid c.q. economie, een interessant alternatief vormen. Ook bij deze groeiers zullen wij bekijken of een additionele investering passend is bij het bedrijf.

 

Bij Groeiers wordt er aanvullend specifiek gekeken naar:

- Bestaande leningen met bijbehorende aflossingsverplichtingen;

- Bestaande crediteurenposities;

- Historische omzetontwikkeling afgezet tegen prognose omzetontwikkeling.

 

Tevens zullen we ons bij een plaatsingsaanvraag focussen op de volgende onderdelen:

- structuurrisico’s (doeloverschrijding, tegenstrijdig belang);

- cashflow (primaire bron terugbetaling);

- relatie risico/prijs.

 

Bouwers (hoog risico)

De vraag naar eigenvermogensfinanciering is niet enkel aanwezig bij startende en bestaande MKB- ondernemingen. Ook voor bijvoorbeeld de financiering van renovatie, transformatie, verduurzamen en/of nieuwbouwen van onroerend goed is risicodragend kapitaal een zeer noodzakelijke schakel in de financieringsketen. Op termijn zullen we binnen Symbid dergelijke proposities gaan ondersteunen mits het karakter van deze investering past bij de missie van Symbid en dat het project een positieve en vooruitstrevende impact op de maatschappij realiseert. Naast de zaken waarop bij Starters en Groeiers een analyse plaats vindt zal er een toetsing van de onderliggende waarde van het vastgoed plaats kunnen vinden.


Waarschuwingen en risico's bij investeren via het Symbid platform

Onderstaande risicofactoren zijn omstandigheden die zich mogelijk zouden kunnen voordoen. Symbid en het bedrijf wat wordt aangemerkt als de uitgevende instelling kunnen
geen uitspraak doen over de mate van waarschijnlijkheid waarin deze omstandigheden zich daadwerkelijk zullen materialiseren. Het daadwerkelijk materialiseren van deze risico’s kan de financiële positie van de uitgevende instelling en daarmee de waarde
van de investering negatief beïnvloeden.   De continuiteit van de uitgevende instelling is afhankelijk van de wijze waarop met genoemde risico’s wordt omgegaan. De hier gegeven opsomming van risicofactoren is niet uitputtend en andere factoren, die
thans niet bekend zijn bij Symbid en de uitgevende instelling of die de uitgevende instelling thans van minder (materieel) belang acht, kunnen de financiële positie van de uitgevende instelling en daarmee de waarde van de investering mogelijk negatief
beïnvloeden.

  

Verlies van kapitaal bij investering

Investeringen in MKB-bedrijven zijn risicovol. Er is een reëel risico dat je het geïnvesteerde geld niet meer terug krijgt. Het is daarom verstandig niet meer te investeren op het platform dan dat je je kunt permitteren te verliezen zonder je levensstandaard te moeten verlagen. Wij ontraden je dan ook sterk om met geleend geld te crowdfunden.

 

Diversificatie

Investeren in startups en MKB-bedrijven zou eigenlijk enkel gedaan moeten worden als onderdeel van een gediversifieerde portfolio. Dit betekent dat je relatief kleine bedragen zou moeten investeren in meerdere bedrijven, in tegenstelling tot een groot bedrag in één bedrijf. Het betekent ook dat je een relatief klein van je te investeren vermogen moet alloceren aan startups en MKB-bedrijven en een meerderheid van je vermogen in veiliger en meer liquide beleggingsproducten.

 

Risico’s verbonden aan de sector waarin de uitgevende instelling actief is

 

Door de overheid gereguleerde markt

Het risico bestaat dat door politieke besluiten de wet- en regelgeving nadelig verandert. Dit kan zich op lokaal, nationaal of Europees niveau afspelen. Ook kunnen de bevoegde autoriteiten de uitleg van bestaande regelgeving wijzigen of nieuwe regelgeving of richtlijnen uitgeven. Dit kan leiden tot omzetreductie en/of kostenverhoging voor de uitgevende instelling, hetgeen kan leiden tot continuïteitsproblemen bij de uitgevende instelling.

 

Wijzigingen in de macro-economische omstandigheden

De aard van de activiteiten van de uitgevende instelling heeft tot gevolg dat macro economische omstandigheden invloed kunnen hebben op de kosten van de uitgevende instelling en/of de opbrengsten van de uitgevende instelling. De waarde van vastgoed is onder meer afhankelijk van economische- en financiële ontwikkelingen. Wanneer sprake zou zijn van dalende marktprijzen van vastgoed tussen het moment van koop van en verkoop, kan de verwachte opbrengst eveneens dalen.

 

Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling

 

Tegenpartijenrisico

Het kan voorkomen dat tegenpartijen van de uitgevende instelling hun financiële verplichtingen jegens de uitgevende instelling niet, dan wel niet juist, dan wel niet volledig nakomen, waardoor de opbrengsten van de uitgevende instelling minder dan verwacht zullen zijn. Zoals elke onderneming, loopt de uitgevende instelling het risico dat een tegenpartij in een situatie kan komen te verkeren dat zij niet (geheel) aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dit risico kan onder andere bestaan wanneer sprake is van een insolvabele tegenpartij.

 

De uitgevende instelling is afhankelijk van de bestuursleden

Feitelijk is het functioneren en opereren van de uitgevende instelling afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van haar statutaire bestuurders. Het wegvallen van deze bestuursleden zou kunnen betekenen dat die specifieke kennis en ervaring verloren gaat. Dit kan op de korte dan wel de langere termijn een negatief effect hebben op de bedrijfsvoering en financiële resultaten van de uitgevende instelling.

 

Concurrentierisico

De markten waar de uitgevende instellingen in opereren zijn vaak zeer omvangrijk en kent een aantal andere grote spelers - zowel nationaal als internationaal - op de Nederlandse markt, die als directe concurrenten van de uitgevende instelling kunnen worden gezien. Het risico bestaat dat deze concurrenten op enig moment succesvoller zijn dan het bedrijf waarin de financiering is gerealiseerd. Hierdoor zou de uitgevende instelling niet in staat kunnen zijn de door haar gewenste vorderingen te verwerven. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de uitgevende instelling wordt beperkt om haar betalingsverplichtingen jegens de investeerders te voldoen.

 

Faillissementsrisico

Voor investeerders bestaat het risico van faillissement en/of surséance van betaling van de uitgevende instelling.

 

Fiscaal risico

Door het meerderjarige karakter van de investering is de invloed van de belastingheffing op de uitgevende instelling en op het rendement van de investering onzeker. De uitgevende instelling kan geconfronteerd worden met een wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming, die financieel ongunstig voor de investeerders kan uitvallen. Door het meerjarige karakter van de belegging is de invloed van de belastingheffing op het rendement van de investering onzeker. De fiscale behandeling van de investering of de investeerder kan in de loop der jaren door wijziging van Nederlandse wetgeving dan wel nieuwe jurisprudentie negatief worden beïnvloed.

 

De fiscale positie van de uitgevende instelling is niet vooraf afgestemd met de belastingdienst. Indien de belastingdienst de gepresenteerde uitgangspunten niet volgt, kan dat leiden tot een negatieve invloed op de bedrijfsresultaten van de Uitgevende Instelling, hetgeen een beperking tot gevolg kan hebben voor de uitgevende instelling om aan haar betalingsverplichtingen jegens de investeerders te voldoen.

 

Beschikbaarheidsrisico van het Platform

De overdracht van de investeringen vindt onderhands plaats via hetSymbid Platform en kunnen uitsluitend worden verkocht en overgedragen aan andere beleggers die als klant bij Symbid staan geregistreerd (en aldus over een Symbid-account beschikken). Indien er in voorkomend geval sprake is van tijdelijk of al dan niet permanent disfunctioneren van het Platform, bijvoorbeeld in geval van het technisch disfunctioneren van het Platform, dan kan dat leiden tot een situatie waarin de investeringen tijdelijk niet verhandelbaar zijn. Ingeval van een faillissement van Symbid, zijnde de eigenaar en beheerder van het Platform, kan dit ertoe leiden dat het Platform niet meer beschikbaar is. Indien één of meer van de hiervoor genoemde situaties zich voordoen, zullen de investeringen op een dergelijk moment niet, dan wel beperkt, dan wel niet op het gewenste moment verhandelbaar zijn, doordat een investeerder die zijn investeringen wenst te verkopen geen andere (rechts-)persoon kan vinden die de door hem of haar gehouden Obligatie(s) kan kopen en overnemen. Daarmee bestaat het risico dat de investeringen, al dan niet tijdelijk, illiquide zijn.

 

Risico’s verbonden aan het investeren in converteerbare obligaties via Symbid

 

Verlies van kapitaal investering eigen vermogen

Uitgevende instelling verstrekt een achtergestelde converteerbare obligatie om deze later om te zetten (converteren) naar certificaten van aandelen waarmee uitlener mede-aandeelhouder wordt. Uitlener zet in op de verwachte (exponentiële) waardegroei van het bedrijf en op de verwachte mogelijkheid certificaten later met winst te verkopen. Veelal duurt dit na conversie nog meer dan vijf jaar. Tegenover de kans op een hoog rendement bij exponentiële groei staat echter het risico dat dat de inleg verloren gaat als het niet goed gaat met het bedrijf.

 

Achterstelling van de converteerbare obligatie bij andere schuldeisers

Uitleners stemmen ermee in dat de vorderingen uit hoofde van de converteerbare obligatie sovereenkomst op lener een lagere rang inneemt dan alle andere, niet achtergestelde, vorderingen op lener als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW.

 

Risico's verbonden aan het investeren in aandelen via Symbid

 

Verlies van kapitaal investering eigen vermogen

De meeste startups falen, en als investeerder in het eigen vermogen van een bedrijf op het platform is het waarschijnlijker dat men al het geïnvesteerde kapitaal verliest dan dat men geld terug verdient of zelfs winst maakt. Het is daarom verstandig niet meer te investeren op het platform dan men zich kan permitteren te verliezen zonder de levensstandaard te moeten verlagen. Wij ontraden iedere investeerders dan ook sterk om met geleend geld te crowdfunden.

 

Illiquiditeit van investering in eigen vermogen

Elke investering in eigen vermogen die een investeerder doet op het platform dient men als zeer illiquide te beschouwen. Er is geen markt voor het verkopen van de aandelen van een privaat bedrijf. Dit betekent dat het onwaarschijnlijk is dat de aandelen van het bedrijf te verkopen zijn totdat het bedrijf de aandelen op een publieke markt gaat verkopen of het gehele bedrijf wordt overgenomen. Zelfs voor een succesvol bedrijf is het echter onwaarschijnlijk dat een beursgang of volledige verkoop plaats zal vinden binnen een paar jaar nadat een investeerder heeft geïnvesteerd in het bedrijf.

 

Zeldzaamheid van dividenden

Startups betalen zelden dividend uit. Dit betekent dat als een investeerder investeert in het eigen vermogen van een bedrijf op het platform, dat het ondanks eventueel succes onwaarschijnlijk zal zijn dat men geld terug verdient via dividend of andere winstuitkeringen. Eventuele winst zal gemaakt moeten worden via verkoop van de aandelen van het bedrijf. Zelfs voor een succesvol bedrijf is het onwaarschijnlijk dat dit plaats zal vinden binnen een paar jaar nadat een investeerder heeft geïnvesteerd in het bedrijf.

 

Verwatering bij toekomstige financieringsrondes

Bij elke investering in eigen vermogen die via het platform verkregen wordt, kan verwatering optreden. Dit betekent dat als het bedrijf additioneel kapitaal ophaalt in een latere fase, het opnieuw aandelen van het bedrijf uitgeeft aan nieuwe investeerders. Op deze manier vermindert het percentage aandelen per investeerder in het bedrijf. Deze nieuwe aandelen zouden ook een zeker preferent dividendrecht, resultaten uit verkopen of andere rechten kunnen bevatten die in het nadeel van de investeerder werken. Een investering kan ook verwateren door het uitgeven van aandelenopties aan de medewerkers, de leveranciers of andere partijen verbonden aan het bedrijf.


Rapportage over faillisementen van bedrijven gefinancierd op het Symbid platform

Symbid zet zich in voor een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het transparant weergeven van de status van financieringen via ons platform. Hieronder vindt u daarvan het resultaat. Maar let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Rapportage over bedrijven gefinancierd met aandelen crowdfunding

Symbid heeft op 6 december 2011 de eerste succesvolle financiering gerealiseerd. Per 31 december 2021 kunnen wij de volgende informatie mededelen voor wat betreft faillisementen van de via Symbid met aandelen gefinancierde bedrijven:

 

Totaal bedrag gefinancierd met aandelen: €18.435.420
Totaal aantal bedrijven gefinancierd met aandelen: 146
Totaal aantal bedrijven failliet: 55
Percentage bedrijven failliet over totaal: 37,67%
Cumulatief bedrag failliet in euro's €6.440.380
Totaal aantal bedrijven in surseance van betaling: 0
Percentage bedrijven in surseance van betaling over totaal gefinancierd: 0%


Rapportage over bedrijven gefinancierd met converteerbare obligaties

Totaal bedrag gefinancierd met converteerbare leningen/ obligaties: €14.951.343
Totaal aantal bedrijven gefinancierd met converteerbare leningen/ obligaties: 46
Totaal aantal bedrijven failliet: 7
Percentage bedrijven failliet over totaal: 15,22%
Cumulatief bedrag failliet in euro's €3.342.840
Totaal aantal bedrijven in surseance van betaling: 0
Percentage bedrijven in surseance van betaling over totaal gefinancierd: 0% 

Rapportage over bedrijven gefinancierd met obligaties

Per 31 maart 2020 hebben wij één uitstaande lening van €75.000 met een startdatum van juli 2015. Het volledige bedrag + de rente is inmiddels aan de investeerders betaald.

 

Symbid continuïteitsstrategie

 

Symbid biedt twee verschillende vormen van crowdfunding, namelijk aandelen crowdfunding en converteerbare obligatie crowdfunding. Beide modellen kennen verschillende juridische structuren, maar hebben de overeenkomst dat continuïteit geborgd kan worden in de gemaakte afspraken tussen een ondernemer en de investeerders. Dit geldt ook voor het geval Symbid om wat voor reden dan ook, niet zal kunnen voortbestaan. Hoe werkt dit in de praktijk en wat betekent dit voor de betrokken onderneming en de investeerders?

 

Campagne nog niet succesvol op het platform: volledige vermogensscheiding

Zolang een campagne op het platform nog niet 100% van de benodigde financiering heeft behaald en dus nog niet succesvol afgerond is, staan alle door investeerders ingelegde gelden nog onder beheer van Online Payment Platform. Indien Symbid in deze fase van een campagne niet zijn activiteiten kan voortzetten, dan kunnen de investeerders bij Online Payment Platform hun gelden opvragen minus een klein bedrag aan door Online Payment Platform gemaakte kosten. Gelden die worden geïnvesteerd zijn dus op geen enkel moment in bezit van Symbid.

 

Aandelen crowdfunding: zelfstandige juridische structuur zorgt voor continuïteit

In het geval van aandelen crowdfunding worden, zodra de crowdfunding campagne succesvol is, alle investeerders gebundeld in een nieuw op te richten investeringscoöperatie. Deze investeringscoöperatie zal uiteindelijk een zelfstandige aandeelhouder worden in de juridische entiteit van de ondernemer (uitgevende instelling). Het bestuur van de investeringscoöperatie vertegenwoordigt de andere investeerders tijdens het aandeelhouderschap van de coöperatie en beheert het ledenregister. Symbid zal faciliteren bij het tot stand komen van deze juridische structuur, maar is zelf geen partij in de uiteindelijke juridische structuur. Mocht Symbid dus niet kunnen voortbestaan dan zal de opgezette juridische structuur met de verschillende vertegenwoordigers voor continuïteit van de belangen van investeerders zorgen.